BLADWIJZER. XI BLADZ. Huur. Zie »Eigendommen". Installatie. Zie »Raadsleden". Instellingen van weldadigheid. Brieven betrekkelijk namen op kiezerslijsten 144. Interpellatie. Onbehoorlijk rijden door wielrijders 342. Jaarmarkten. Uitnoodiging tot het kenbaar maken c. q. van aan merkingen op het instellen van jaarmarkten te Made 112. Idem te Gilze c. a. 251. Jaarwedden. Commissaris van politie .59, 195. Verhooging jaarwedde concierge stedelijk ziekenhuis 183. gymnasium 272. Opzichter beplantingen gemeentewerken Leeraren stads-teekeninstituut Directeur gemeente-reiniging 377, 391. 377, 392. 379. 379, 402. Kamer van koophandel en fabrieken. Rekening en verantwoording 1892, 1893 en 1894 30. 1895 363. Benoeming stembureau voor verkiezing 371. Kasopneming. Aanbieding proces-verbaal .57, 228, 335, 385. Kelder. Zie »Eigendommen".

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1896 | | pagina 11