TER HERINNERING. XXV den versierden en verlichten tuin voor de leden, met na afloop bal. Ie midden van laatstgenoemde feestelijkheden werd, nadat de avond gekomen was, allerwegen de aangebrachte gas- en andere illuminatie ontstoken. Door de zorg van liet plaatselijk feestco mité werd de Groote Markt, in aansluiting met de door de be woners aangebrachte versiering en verlichting, op artistieke wijze, o. a. aan het gemeentehuis en aan de beide uiteinden der Markt, schitterend verlicht, terwijl nu en dan de rusteloos wer kende fontein in liet kleurrijke licht van Bengaalsch vuur ge huld werd. De kiosk met haren rijken bloementooi en haren over vloed van licht bood een betooverenden aanblik aan. Straten en pleinen, getooid met groen en bloemen, en op ver schillende punten prijkende met eerebogen en bijzondere versie ringen, die getuigden van decoratief talent, leverden op meer dan eene plaats een feeëriek gezicht op. Straatsgewijze versiering en verlichting wisselden af met afzonderlijke illuminatie, welke laatste almede hier en daar bijzonder het oog boeide. Ranke W's prijkten, kleurig verlicht, aan het bovengedeelte van den Groo- ten Toren. Duizenden feestvierenden, allen versierd met oranje- strik of lint, stoffeerden straten en wegen en krioelden door elkander in de prettigste feeststemming, terwijl een reeks van rijtuigen langzaam voortschreed te midden der vaak opeenge pakte volksmenigte. De haven, waarin eene versierde en verlich te gondel zich langzaam drijvend voortbewoog, doende opgaan welluidende tonen van instrumentale muziek, en die aan de bin nenzijde der kade over hare geheele uitgestrektheid helder ver licht werd, niet een Moorschen tempel, schitterend verlicht, tot achtergrond was voortdun nd omzoomd met toeschouwers. In één woord, eene gezellige en opgewekte feestvreugde heerschte overal, waarmede de dag tot aan zijne laatste stonde even waar-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1898 | | pagina 25