TER HERINNERING. XXV TT dragen aller ingezetenen is de Wilhelminafontein opgericht „en onthuld tot eeuwige herinnering aan dit voor Oranje en Ne derland zoo belangrijk feit. „Heden komen wij te zanien om in onze twee parken, naar een „schoon gebruik onzer voorvaderen, een herinneringsboom te „planten tot voortdurend aandenken aan den merkwaardigen „dag, die voor het doorluchtig Huis van Oranje en Nederland „eene hoopvolle toekomst in het verschiet stelt. „In dit park, belioorende hij het oude kasteel waar meer dan „drie eeuwen de beroemdste voorzaten onzer Koningin verblijf „hielden, zullen wij een lindeboom, een Wilhelminalinde, „planten. „En uit de verschillende boomsoorten kozen wij de linde, en „Wel omdat de boschbouwkundigen die boomsoort beschrijven „als de meest geschikte voor den Nederlandschen bodem, van een „fijn weefsel, haar wortels werken zich diep in den grond, hare „ontelbare bladeren brengen gezondheid aan, haar bloesem ver spreidt een heerlijken geur. Hoe fijn het weefsel ook is, de lin deboom heeft een weerstandsvermogen dat de zwaarste stormen „trotseert, hij bereikt een buitengewonen lioogen ouderdom. „Hoge deze hoorn dan met zijne voortreffelijke eigenschappen „een symbool zijn van de gelukkig*e en lange regeering van Ko- „ningin Wilhelmina." Leve de Koningin Deze uitroep, welgevallig als altijd, werd met hoera's begroet. Daarna had de boomplanting plaats in het Willielminapark met gelijk ceremonieel. h a een rusttijd van twee dagen maakte zich het z.g. WESTERKWARTIER

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1898 | | pagina 27