TEE. IIERIXXERIXG. XXIX Daarna hadden van tot 5 uren groote volksspelen plaats, waarvoor een groot aantal fraaie prijzen waren beschikbaar ge steld. Deze spelen hadden door de vroolvjkheid die ze verwekten een uitbundig succes. Middelerwijl had op de kiosk eene feest- uitvoering plaats door de koninklijk erkende muziekvereeniging „Cecilia" van Breda. Yooral in den avond leverde het feestterrein, geheel bevlagd, versierd en verlicht, met op sommige punten eene sierlijke de coratieve gasilluminatie, een prachtigen en gezelligen aanblik op. Het was als bezaaid met feestelingen, aan wie de feeststem ming niet een oogenblik ontsnapte. 1 an 8 tot 10 uren was ter plaatse een groot bal champêtre, opgeluisterd door de muziekvereeniging „Cecilia" van Prinsen- liage, aangekondigd. Hoe dit bal bij de opeengepakte volks menigte geheel tot zijn recht gekomen is, vermogen wij niet te zeggen, maar wel kunnen wij verzekeren, dat het vuurwerk, dat als slot der buurtfeestviering gegeven werd, den welgeslaagden feestdag, die een blijde feestdag was voor de geheele gemeente, op waardige wijze kroonde. Indrukwekkend was het geestdriftvol gejubel in den heerlijken avondstond, onder de opwekkende tonen van nationale liederen, bij Xo. ;j van liet programma Dankbare hulde aan HM. de Koningin-Weduwe, omyeven door een stra lenkrans en bengaalsch vuuren bij de brillante slotdeeoratie, zijnde de buste van H. M. de Koningin, omgeven door een stralenkrans van tintelende sterreregens, Welke zich o/doste i in donderende kanonnades. Inderdaad hadden de Inwoners van het Westerkwartier en inzonderheid de leden der feestcommissie veel eer en genoegen van hun goed georganiseerd feest. Weer één dag rusttijd en opnieuw wapperde vroolijk Xeer-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1898 | | pagina 29