xxx- TER HERINNERING. lands geliefde driekleur(op vele plaatsen nog niet opgeborgen geweest) van alle openbare en particuliere gebouwen. Het was toen de booge dag van 6 September 1898, waarop Hare Ma jesteit de Koningin plechtig werd beëedigd en ingehuldigd te Amsterdam. Weer was allereerst de weldadigheid aan liet woord, maar nu kwam de feestgave van vorstelijke zijde. De goede Koningin- Moeder, de weldadige en voortreffelijke Trouwe, had den Burge meester eene som van f 250.doen toekomen, welke door Hare Majesteit bestemd was voor de algemeene armen dezer gemeente. Zoo werd ook deze merkwaardige dag een vreugdedag voor de armen. Met de uitreiking der feestgave had zich, op verzoek van den burgemeester, welwillend het burgerlijk armbestuur belast, dat zich met toewijding van deze zaak kweet. Had tusschen 11 en 12 uren het carillon van den Grooten To ren de zinrijke tonen onzer vaderlandsche liederen doen neer komen tot de nog altijd feestelijk gestemde bevolking: in den avond van den dag prijkte, naast de groote gasverlichting van het stadhuis en andere gedeelten Aan de Groote Markt, het „Leve de Koningin" nogmaals in vlammenschrift. De fontein, ter gedachtenis gesticht door de ingezetenen, kweelde met op wekkend geklater en als in zilveren klanken haar A-reugdelied. De muziek der d.d. schutterij deed, onvermoeid en met lcfwaar- digen ijver de vaderlandsche en andere meest welluidende melo dieën hooren. De feestvreugde was herleefd, en opnieuw was ontvlamd het nog smeulende vuur der edelste geestdrift. )p den 9den September 1898 werden, door tusschenkomst van Burgemeester en Wethouders, aan de hoofden der openbare en

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1898 | | pagina 30