XXX VI TEH IIEinXNKIUXG. „door bonne bijdragen hebben deelgenomen aan bet nationaal „geschenk Mij bij het nederleggen van het Régentschap aange- „boden, daarvoor Mijn oprechten dankte betuigen, in het bij zonder ook dien dank te willen overbrengen aan de commissiën „en personen, die in dezen hunne medewerking hebben ver leend, „Het geschenk is grooter dan ik Mij had mogen voorstellen, „de deelneming meer algemeen dan Ik had mogen verwachten. ,,IIet stemt Mij tot groote dankbaarheid, en Ik gevoel behoefte „F te verzoeken dit namens Mij openlijk uit te spreken. „Moge de stichting, die Ik wensch in het leven te roepen, niet „alleen velen ten zegen worden, maar een waardig gedenkteeken „zijn van de liefde en trouw, waarmede het Xederlandsche volk „Mij bij de vervulling Mijner taak omringde en steunde, een „blijvend gedenkteeken tevens van Mijne oprechte en innige dankbaarheid." (Get.) „EMMA." Aan het huldeblijk was toegevoegd een album, o. a. bevattende eene oorkonde, de namen der leden van de verschillende commis siën en penteekeningen van merkwaardige of historische gebou wen, onder welke laatste ook de Koninklijke militaire Academie te Breda eene plaats verwierf.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1898 | | pagina 36