BLADWIJZER. XI BLADZ. Jaarmarkt. Zie ))Kermis<:(. Jaarwedden. Verhooging jaarwedde onderwijzeres .25, 299. Nadere regeling jaarwedde burgemeester en secretaris 108. Verhooging jaarwedden leeraren en amanuensis hoogere burgerschool300. Verhooging jaarwedde gemeente-archivaris. 310, 342. Verhooging jaarwedde deurwaarder plaatselijke belas tingen 310, 344. Vermelding raadsbesluit regeling jaarwedden van com missaris en inspecteur van politie 311, 346. Verhooging jaarwedde opzichter der beplantingen 311, 346. Toekenning vaste jaarwedde aan directeur gasfabriek en waterleiding315, 367. Verhooging toelage onderbrandmeesters 315, 367. Kamer van koophandel en fabrieken. Advies betrekkelijk het instellen eener vrije vischmarkt 48, 98, 186. Wijziging uren tot verkoop van boter aan de boterhal 159. Benoeming stembureau voor verkiezing 329. Ondersteuning adres der Bredasche bouwgrondmaat schappij, verzoekende om gas en water 406. Kasopneming. Aanbieding proces-verbaal 41, 126, 203, 294. Kermis. Opbrengst verpachting staanplaatsen kermis 81, 247. Keurmeester van vee en vleesch. Benoeming keurmeester 215, 307. Kluizen. Zie ┬╗Gemeentegrond(i..

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1898 | | pagina 9