71, 487. 72. 109. 109. 144. 145. 217, 340. 244. 272. 273. 275. 312. 314. 314. 314. 337. 338, 341. 339. xii bladwijzer. Voorziening in de levering van electriscli licht Het dienstbaar maken van de bioscoop voor de school Het houden van schoolvergaderingen Dagbladartikel over de ambachtsschool Het opleggen eener boete aan den straat maker Voeten Wij ziging besteksbepalingen omtrent mini mum-loon en maximum-arbeidsduur Het uitdeelen van biljetten door een werkman der gasfabriek Het opgraven van eene sloot in den weg naar de cavalerie-kazerne Bouwvalligheid eener loods in de Bleek- straat Weigering tot het houden van varkens. Uitkeering subsidie voor belooningen en eereblijken aan leerlingen van bijzon dere scholen Over de naleving der voorwaarden, bij bouwvergunningen gesteld Het toezicht bij bioscoopvertooningen Ongeval van een arbeider, in dienst der telephoonmaatschappij Verlenging van tramconcessi├źn Afsteken van vuurwerk Herziening belasting openbare vermake lijkheden Voorziening in vacature commissie bad en zweminrichting Aanmerkingen op het technisch beheer der gemeente Lofrede op afgetreden raadslid bladz. 40. 280.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 12