XX BLADWIJZER. BLADZ. Pulp. Zie „Financiën." Raad. (Gemeente-) Ontslagname van het raadslid J. C. J. van Gastel221. Kennisgeving van A. A. A. Meeuwesen, dat hij door vertrek heeft opgehouden raadslid te zijn318. Ontslagname van het raadslid J. G. Overing 347. Verhooging presentiegeld 407. Onderzoek geloofsbrieven nieuwbenoemde leden 457. Rechtsgeding. Voeren van een rechtsgeding contra A. J. van Gils342, 346. Reiniging. (Gemeente-) Crediet voor de verbouwing der woning van den vaaltopzichter .129. Benoeming leden commissie 293. Machtiging tot het aangaan van overeen komsten voor militaire en andere rijks gebouwen 295. Ontslag-aanvrage van den directeur 311. Rekening. (Gemeente-) Nota van aanmerkingen op de rekening 1910 .37, 290. Vaststelling rekening 1910 42.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 20