BLADWIJZER. BLADZ. Aanbestedingen. Onderhoud gemeentewerken en inrich tingen 38. Onderhandsclie aanbesteding van de le vering van een exhaustor met stoom machine voor de gasfabriek 128, 149. Onderhandsche aanbesteding voor de le vering en den aanleg eener centrale verwarmingsinstallatie voor hoogere burgerschool en gymnasium 166, 221. Verbreeding van de Ginnekenbrug 272. Rioleering van een weg achter den water toren en een weg naar het Frans Heij- laertsplein 272. Verbreeding van de Gasbrug 272. Levering van een motor in de bagger machine 296, 318. Verbetering woning vaaltopzichter 382. Ambachtsschool. Herbenoeming van tijdelijke leeraren 151. Definitieve benoeming van den leeraar J. B. Resenk 291. Benoeming van een commissielid .452. Ambtenaren. Verordening, regelende de benoeming van ambtenaren enz. bij den dienst der gasfabriek en waterleiding 58.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 3