122. XXII BLADWIJZER. BLADZ. Strafverordeningen. Zie „Verordeningen". Straten. Verzoek om bestrating en rioleering van wegen aan den Achterom 120, Overeenkomst in zake aanleg van straat en rioleering in bouwblok XIII Verontreiniging van straten Subsidiën. Subsidie voor stoombootveer Moerdijk- Willemsdorp. 102. Aanvrage subsidie voor eene Nationale rondvlucht 119, 182, 222, 248. Verzoek om eene jaarlijksche subsidie ten behoeve der afd. Breda van den Ned. Bond voor Lichamelijke Opvoeding 120, 184. Aanvrage subsidie voor het concours- hippique121. Aanvrage subsidie voor de vereeniging „Pro Juventute" 139, 294. Aanvrage subsidie voor schietwedstrijd 167, 248. Aanvrage subsidie voor het dagverblijf van de vereeniging „Het Groene Kruis" 200. Aanvrage subsidie voor den centralen spelleiders-cursus 250. Aanvrage subsidie voor de tuinbouw-ten- toonstelling 348. Teekenschool. 260, 354. 386. 413. Gratificatie voor waarneming van lessen

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 22