XXVI BLADWIJZER. BLADZ. betering van woningen aan de Roze- marijnstraat.112. Aanvrage van de N. V. „Volkshuisves ting", om een voorschot van f.112000.251, 467. Vrouwenhuis (R. K. Oude-). Rekening over 1911 .115, 191. Waterleiding. Wijziging begrooting 1911 .14. Verordening, regelende de benoeming enz. van ambtenaren 58. Aanbieding rekening over 1911 132, 157. Rapport, betreffende de levering van water aan Oosterhout en Dongen. 215. Aanbieding begrooting voor 1913 288, 391. Wijziging begrooting voor 1912 323, 485. Wegen. Zie „Straten". Het toestaan van een crediet voor het teren van wegen 164. Werken. (Openbare) Verordening regelende de benoeming enz. van ambtenaren .62. Machtiging tot het uitvoeren van ver schillende bestratingswerken 264. Machtiging aanschaffing motor in de baggermachine 296. Verzoek om aan opzichters en teekenaars in het bezit van eenig diploma, eene extra-bezoldiging toe te kennen 343.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 26