Werklieden. W erkloozenfonds. Wethouders. Woningwet. BLADWIJZER. XXVII BLADZ. Adres van den directeur in zake het technisch beheer365. Bestrating van de Groote Markt 434. Vernieuwing bestrating Ginnekenstraat 441. Verzoek om het aantal verlofdagen op 6 te bepalen en de straatmakers in eene hoogere loonklasse te plaatsen 349. Uitkeering van het volle dagloon bij ziekte 430. Verzoek van den Nat. bond van handels- en kantoorbedienden „Mercurius" om oprichting gemeentelijk werkloozenfonds 67. Aisvoor van het comité van vakvereeni- gingen 300. Steun aan onvrijwillig werkloozen 431. Verhooging jaarwedde 404. Verzoek van de fa. van den Berg en Co. om verlenging van den termijn voor het aanbrengen van verbeteringen aan woningen 297. Voorziening van A. J. van Gils tegen een aanschrijving krachtens art. 14 der woningwet 349. Beroep van J. A. Clarijs tegen de voor waarden eener vergunning voor het bouwen eener keuken361.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 27