120, 210. IV BLADWIJZER. BLADZ. Verordening, regelende de benoeming enz. van ambtenaren bij den dienst der openbare werken en van het bouw en woningtoezicht .62. Verlof van den gemeente-ontvanger 252. Apotheek. (Gemeente Benoeming commissielid454. Armbestuur. (Burgerlijk) Wijziging begrooting 1912 .13. Herbenoeming van een lid 152. Rekening en verantwoording over 1911 216, 244. Begrooting, dienst 1913 242, 391. Armenpraktijk, (burgerlijke) Reorganisatie genees- en heelkundige armenverzorging 89, 288. Bank van leening. Rekening over 1911 115, 217. Vaststelling reglement 458. Verordening, regelende de aansprakelijk heid, den werkkring, de bezoldiging en de zekerheidstelling der ambtenaren 458. Baronielaan. Verzoek om gratis water voor besproeiing 79, Beerputten. Zie „Gemeentegrond."

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 4