X BLADWIJZER. BLADZ. Verordening, regelende de benoeming van ambtenaren enz. bij den dienst der gasfabriek en waterleiding 58. Aanbieding rekening over 1911 132, 157. Aanbieding begrooting voor 1913 288, 391. Wijziging begrooting 1912 323, 485, 486. Benoeming commissielid333. Geloofsbrieven. Zie „Raad. (Gemeente-)." Gemeentegrond. Kohieren gebruik gemeentegrond 4, 69, 113, 138, 148, 240, 242, 248, 270, 286. Gemeentewerken. Zie „Werken. (Openbare)." Geneeskundige dienst. Zie „Armenpraktijk." Groene Kruis. (Het) Aanbieding jaarverslag en rekening over 191178. Gymnasium. Zie „Onderwijs. (Hooger)." Handelscursus. Aanneming benoeming lid commissie van toezicht. 5. Herbenoeming van tijdelijke leeraren 291.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 10