BLADWIJZER. XI BLADZ. Benoeming leerares in het boekhouden 325. Benoeming commissielid454. Heemraadschap Mark en Dintel. Voordracht ter benoeming van een heem raad 204. Hoofdelyke omslag. Aanvullingskohier, dienst 1911 34, 42. Brieven van gedeputeerde staten om in lichtingen in zake bezwaarschriften 34, 215, 312. Suppletoir kohier no. 4, dienst 1911 66, 76. Bezwaarschriften aan den raad 66, 215, 241, 312. Beschikking van gedeputeerde staten op bezwaarschriften 113, 149, 200, 287, 346, 452. Primitief kohier, dienst 1912215, 241. Verzoek om teruggaaf van zegel- en ver- volgingskosten 320. Suppletoire kohieren, dienst 1912 451. Hoogere Burgerschool. Zie „Onderwijs (Middelbaar)". Huishoudschool. Rekening en verslag over 1911 .116. Instructiën. Zie „Verordeningen". Interpellatiën. Toepassing van de belastingverordening op openbare vermakelijkheden 38, 196. Het verstrekken van ontwerp-voorstellen aan de pers39.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 11