BLADWIJZER. Aanbieding bestek en voorwaarden van aan besteding, betreffende de uitbreiding van de openbare tusschenschool aan de Nieuwe- huizen(4io'i9, 526'iq), 91. Alsvoren, betreffende het bouwen eener nieuwe M.U.L.O.-school 92. Interpellatie in zake de aanbesteding van wer ken van de R. K. Bouwvereeniging (488'i9, 5631 y, 720'19), 160. Aanbieding ontwerp-bestek voor den bouw van middenstandswoningen aan den Haagweg 658. Vraag omtrent de gunningvan de levering van uniformkleeding voor het politie-personeel 905. Zie „Eigendommen (Gemeente-)". II. 81. 81. 139- 139- Bericht aanneming benoeming tot leeraar van A. A. Bakkeren Ontslag van J. F. X. Vermeulen als commis sielid Ontslag van M. L. J. Stoops als tijdelijk leêraar Benoeming van H. Trossel tot leeraar Alsvoren van L. M. A. Slechtriem tot tijde lijk leeraar Verleenen van een crediet voor het instellen van een onderzoek naar de behoefte aan verbouwing van de bestaande of stichting van een nieuwe Ambachtsschool BLADZ. Aanbestedingen. Aankoop. Ambachtsschool en Avondschool voor ambachtslieden. 139.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1920 | | pagina 3