BLADWIJZER. Bladz. Aankoop. Zie „Eigendommen (Gemeente-)". Ambachtsschool. Zie „Nijverheidsonderwijs". Annexatie. Zie „Grenswijziging". Apotheek (Gemeente-). Herbenoeming van A. B. Bijnen tot lid van de commissie van beheer van de Gemeente- Apotheek 986 Arbeidsbeurs (Gemeentelijke). Verzoek van den Bredaschen Bestuurdersbond, om wijziging van de verordening, regelende de samenstelling der commissie van advies 596 Arbeidsvoorwaarden gemeente-personeel. Zie ook „Werkliedenreglement" en „Politie". Voorstel-Korteweg tot verlenging van den werktijd der ambtenaren 417 Armbestuur ('Burgeriyk). Rekening over 1922 58,644 Regeling van de zekerheidsstelling van den te benoemen rentmeester 78 Benoeming van H. W. Derks tot rentmeester 78, 123 Begrooting voor 1924 253 (383)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1924 | | pagina 3