XI 409 105 Zenden van een gelukwensch aan de Ko ninklijke Luchtvaart-Maatschappij voor Nederland en Koloniën N V., ter gelegen heid van de geslaagde vlucht met den „Uiver" van Londen naar Melbourne 494, 524 540 262 292 Aatileg, onderhoud, verbetering enz. van wegen, straten enz. Kostelooze overneming van strookjes grond in de Molengrachtschestraat, bestemd voor straataanleg 109, 151, 167, 214, 299, 367 Kostelooze overneming van strookjes grond aan de Achillesstraat, Eggestraat en Spadestraat, bestemd voor straataanleg 244, 287 Kostelooze overneming van strookjes grond aan Achillesstraat en Zeisstraat, bestemd voor straataanleg 175 176, 285286 Overneming van grond, bestemd voor straataanleg. aan de Balfortstraat van L. C. Roeloff299, 367 Kostelooze overneming van grond, bestemd voor straataanleg, gelegen op den hoek van de Vinkstraat en de Leeuwerikstraat, van C. Joosen 378, 420 Alsvoren, gelegen aan de Zonnebloemstraat, van Oosterbosch 378, 420 Alsvoren, gelegen op den hoek van den Ginnekenweg en de Komeetstraat, van A. J. B. B r o u w e r s 555 Bestrating van de Tuinbouwlaan 26 Uitbreiding van de bestrating en de rioleering van de Molengrachtschestraat 26 Wijziging van den straataanleg in de z.g. Landbouwwerktuigenbuurt (Achillesstraat) 26

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 11