INDEX OP DE RAADSNOTULEN 1934. Eerste afdeelingDe taak der gemeente. Blz. I. ORDE EN INWENDIGE RUST. Algemeen. Verleenen van een subsidie aan de Commissie tot voorbereiding van ontspanningsavon den voor dienstplichtigen gedurende de herhalingsoefeningen 336, 369 Algemeene Politieverordening. Aanvulling van de algemeene politiever ordening met bepalingen betreffende het z.g. snorren met taxi's 113, 151 Wijziging van de algemeene politieverorde ning met betrekking tot het venten 115, 219, 266 Dienst der politie. Verwijdering van het politieposthuis op den hoek van de Nassaustraat en de Nieuwe Boschstraat 74 Aanleg van een revolverschietbaan in den tuin van het bureau van politie 452 Toekenning van een subsidie over het jaar 1934 aan den Ned. R. K. Politiebond „St. Michael" ten behoeve van de politie vakopleiding 220

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 1