XXI Verbouwing van het voormalig schoolge bouw aan de Houtmarkt ter huisvesting van het Bureau voor Steunverleening 457, 521 Steun aan andere hulpbehoevenden. Verleenen van medewerking bij het ver strekken van credieten van rijkswege aan boomkweekers en handelaren in boomen (412 '33), 71 Verzekering tegen werkloosheid. Aanbieding verslag van den dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeids bemiddeling over 1933 333 Benoeming van leden der Commissie van toezicht op den dienst der Werkloos heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling 230 XI. VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING; EEREDIENSTEN. Lager Onderwijs. Benoeming van leden in de commissie van toezicht op het lager onderwijs 227, 496, 524 Ontslag van leden der Commissie van toe zicht op het lager onderwijs 333, 482 Verhooging van het crediet voor de ver bouwing van de openbare school aan de Middellaan174 Verleenen van een voorschot op de ge meentelijke vergoeding ex art. 101 der L.O. wet over 1934 aan de besturen der bijzondere lagere scholen 91 Vaststelling der vergoeding ex art. 101 der L.O. wet aan besturen van bijzondere lagere scholen over 1932 440, 443

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 21