XXIX Nemen van gronden, gelegen in den Boei- meerpolder, uit het Grondbedrijf 590 Wijziging van de begrooting voor 1933 179, 215, 302, 495 Goedkeuring der begrooting voor 1934 287 Rekening over 1933 407, 488 XIII. FINANCIËN. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid der gemeente. Voeren van een rechtsgeding tegen den eisch van J. C. M. van Keep, tot het uitkeeren van een schadevergoeding wegens verhindering van den afbouw van een tweetal huizen aan de Hortensiastraat (635 '33), 17, 70 Begrooting. Wijziging der begrooting voor 1933 29, 72, 150, 179, 180, 214, 215, 216, 300, 301, 332, 368, 495 Machtiging tot het ontvangen van in komsten en het doen van uitgaven door het gemeentebestuur volgens de begroo ting voor 1934 72 Nota van aanmerkingen van de Gedepu teerde Staten op de ter goedkeuring in gezonden begrooting voor 1934 190 Goedkeuring van de begrooting voor 1934 213, 287 Alsvoren, voor 1934 180, 181, 217, 218, 256. 285, 286, 332, 337, 368, 448, 500, 521, 522, 523, 551 Aanbieding der begrooting voor 1935 en samenstelling der afdeelingen tot onder zoek dier begrooting 567 Rekening. Vaststelling van de rekening over 1932 288

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 29