II Gebruik van openbaren grond en water. Goedkeuring van de verordening, regelende de heffing van rechten voor het gebruik van openbaren gemeentegrond ter zake van het innemen van een standplaats met motorrijtuigen, rij- en voertuigen in de gemeente Breda 17 Vaststelling van voljaarskohieren voor het gebruik van openbaren gemeentegrond, dienst 1934 181 Wijziging van de verordening op de heffing van liggeld 571 Collecteeren, venten enz. Vaststelling van een algeheel ventverbod voor deze gemeente 115, 219, 266 Verzoek van de Afd. Breda van den Ned. Bond van Consumptie-ijsbereiders, om aan vreemdelingen vergunning tot het venten met consumptie-ijs te weigeren 451 II. OPENBARE ZEDELIJKHEID. Dierenbescherming. Verzoek van de Afd. Breda der Neder!. Vereeniging tot bescherming van Dieren, om uitbreiding van den paardenstal in het woonwagenkamp 448 Toekenning van een bijdrage aan de Afdeeling Breda van de Nederl. Vereeniging tot Bescherming van Dieren, voor het op nemen en verzorgen van zwervende honden in het dieren-asyl 498

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 2