XXX Voorloopige vaststelling van de rekening over 1933 431, 509 Beheer der kasmiddelen. Adres van de Broederschap van Ontvangers van gemeenten in Nederland, in zake centralisatie van het rekenplichtig beheer 293 Aangaan van rekening-courant-overeen komsten met de N.V. Bank voor Nederl Gemeenten (625 '33), 70, 551 Aangaan van een tijdelijke kasgeldleening, groot f 500000. met de N.V. Van MierloenZn. (625 33), 17 Machtiging aan Burgemeester en Wethou ders tot het opnemen van kasgelden voor den dienst 1934 en tot het aangaan van tijdelijke kasgeldleeningen voor den dienst 1935 588 Kasscontröle. Kasopneming bij den gemeente-ontvanger 73, -292, 423 Geldleeningen. Verzoek van de Rotterdamsche Bankver- eeniging, om betaalbaarstelling van een uitgelote obligatie, waarvan de mantel in het ongereede is geraakt 22 Aangaan van een geldleening, groot f 175000.met de Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen N.V. 50, 70 Verhaal van couponbelasting, te betalen voor door de gemeente uitgegeven obli- gatiën van geldleeningen 58, 134 Conversie van geldleeningen 403, 494, 500, 501, 523

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 30