XXXI XIV. BELASTINGEN. 293 551 588 Aanlegbelasting. Bezwaarschriften van diverse personen tegen hun aanslag in de aanlegbelasting over het dienstjaar 1933 111, 112, Vaststelling van het kohier voor 1934 Bezwaarschriften van diverse personen tegen hun aanslag in de aanlegbelasting over het dienstjaar 1934 Straatbelasting. Vaststelling van kohieren, dienst 1933 Bezwaarschriften van diverse personen tegen hun aanslag in de straatbelasting, dienst jaar 1933 113, 181, 256, Vaststelling van kohieren, dienst 1934 181, Adres van de Pius X-Stichting, betreffende haar aanslag in de straatbelasting voor 1934 113 382 569 59 382 382 370 423 Belasting op openbare vermakelijkheden. Toekenning van een gratificatie aan ambte naren, belast met het toezicht en de con trole op de behoorlijke naleving van de verordening, over het jaar 1933 22 22 70 134 523 Gemeentefondsbelasting. Besluit tot rangschikking van de gemeente Breda in de 2e klasse der gemeentefonds belasting 111, 288 Vaststelling van het aantal opcenten op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting voor het dienstjaar 1934/1935 181, 369

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 31