XXXIII Tweede afdeeling: Het bestuur der gemeente. 421 381 393 332 256 72 539 229 XV. HET ORGANISME DER GEMEENTE. Gemeenteverslag. Mededeeling omtrent het gereedkomen van het verslag van den toestand der Gemeente over het jaar 1933 495 Gemeenteraad Rectificatie van de notulen der raadsver gaderingen 213 Verlaging van het presentiegeld voor het bijwonen der raadsvergaderingen 44. 73 Ontslag van W. L. A. van de Ven als raadslid 268 Kwestie P. Haaiman, betreffende de notulen van de raadsvergadering van 27 December 1933 271, 291 Ontslag van P. Haaiman als raadslid 289 Mededeelingen omtrent de benoeming enz. van nieuwe leden289, 290 Onderzoek van geloofsbrieven en toelating van nieuwe leden 290 Beëediging en installatie van nieuwbe noemde raadsleden 331 Ontslag van P. Haaiman als lid-voor zitter van een stembureau 357 Benoeming van leden in verschillende raads- commissiën 426, 429, 508 College van Burgemeester en Wethouders- Wijziging van de verordening, regelende de pensionneering van wethouders 38, 151, 505 i

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 33