XXXIV Herziening van de jaarwedden van de wet houders 503 Intrekking van de tijdelijke korting ad 3°/o op de wethouderssalarissen 505 Burgemeester, Secretaris, Ontvanger. Herziening van de jaarwedden van den Burgemeester, den Secretaris en den Ont vanger 503, 539 Intrekking van de tijdelijke korting ad 3°/0 op de wedden van Burgemeester, Secre taris en Ontvanger 505 XVI. HET PERSONEEL DER GEMEENTE. Rechtspositie en georganiseerd overleg. Vaststelling van een Ambtenarenreglement 194, 316 Herziening van het Werkliedenreglement 201 Benoeming van leden en plaatsvervangende leden in de beide commissiën voor geor ganiseerd overleg 429 Benoeming, schorsing, overplaatsing, ontslag, enz. Verzoek van diverse Vrouwenverenigingen, om bij benoeming van ambtenaren vrou wen niet bij voorbaat uit te sluiten 495 Benoeming van M. A. van Gooi tot leeraar aan de Avondschool voor am bachtslieden (615 '33), 18 Ontslag van dr. J. Niemeijer als rector van het Gymnasium 18, 161, 231 Ontslag van dr. M. C. van Mourik Broekman als leeraar aan het Gym nasium 18

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 34