XXXVI Wachtgeld, pensioen. Vaststelling van een verordening, regelende het verhaal van pensioensbijdragen op de salarissen en loonen van het gemeente- personeel (712 '33), 6970, 522 Wijziging van de verordening, regelende het verhaal van pensioensbijdragen 395, 467 Motie van het raadslid S. Kooijman, in zake inhouding van het pensioenverhaal op de wedden der ambtenaren 469 Toekenning van een toeslag op het weduwe pensioen van de Weduwe A. Claasen- van Leeuwen 162 Toekenning van weduwe-pensioen aan de Weduwe Z. van der Mars-Ruskus 269 Opleiding van personeel Toekenning van een subsidie over het jaar 1934 aan den Ned. R. K. Politiebond „St. Michaël", ten behoeve van politie vakopleiding 220 Gratificaties, eereblijken, e.d. Toekenning van een gratificatie aan ambte naren, belast met het toezicht en de con trole op de behoorlijke naleving van de verordening op de openbare vermakelijk heden over het jaar 1933 22

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 36