Ill III. OPENBARE GEZONDHEID. Gezondheidscommissie. Rekening over 1933 241 Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Verbouwing van de dienstwoning Schors molenstraat 4 en verhooging van den huurprijs van dat pand 300 Warenkeuring. Opnieuw vaststellen van de verordening op den Keuringsdienst voor waren 574 Vleeschkeuring en Openbaar Slachthuis. Wijziging van de begrooting van het Open baar Slachthuis voor 1933 180, 214 Goedkeuring van de begrooting van het Openbaar Slachthuis voor 1934 288 Rekening van het Openbaar Slachthuis over 1933 267, 317 Kasopneming bij het Openbaar Slachthuis 151, 219, 423 Herziening van de verordening op de heffing van rechten voor het Openbaar Slacht huis 30, 186, 421, 577 Verzoek van de R.K. Coöperatieve Slagers- vereeniging om tijdelijke verlaging van de slachtrechten 186 Herziening van de verordening op het ge bruik van het Openbaar Slachthuis 186, 271, 288 Aangaan van een overeenkomst in zake cadaververnietiging met den N.C.B. 466 Verzoek van de R. K. Coöp. Vereeniging van Bredasche Slagers „Gemeenschappelijk Belang om haar te ontslaan van de

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 3