XVI 67 Verlichting van de kramen op de Za- terdagavondmarkt Toekennen van een tegemoetkoming aan den Bond van Fokveevereenigin- gen in de gemaakte kosten voor het houden van een fokveedag Houden van de veemarkt op Dinsdag Uitstel van de verplaatsing van den veemarktdag van Maandag naar Dinsdag Goedkeuring van de begrooting van het Veemarktbedrijf voor 1937 Begrooting van het Veemarktbedrijf voor 1938 Rekening van het Veemarktbedrijf over 1936 Kasopneming bij het Veemarktbedrijf Pagina der Notulen 275 415 131,220, 350 414 291 426(481) 410 21, 151, 352 Nummer der Bijlagen 266 74 257 Vaststelling van verordeningen op de heffing en invordering van markt-, staan- en weeggeld voor de veemarkt 379 Besluit om gedurende een jaar geen veemarktgeld te heffen 414 Ordening in het winkelbedrijf. Ontbinding van de Commissie inzake bestudeering van maatregelen tot sa neering van het winkelbedrijf 25 Mededeelingen omtrent de in 1936 en 1937 gehouden winkeltelling in de gemeente Breda107 Credietwezen. Deelname in het kapitaal van het borg stellingsfonds voor den middenstand, opgericht door de Kamer van Koop- 227 257 16

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 16