XVIII 547 wet, ten behoeve van het kappersbe- drijf Arbeidsbemiddeling. Ontslag van J. J. v a n Buitenen als voorzitter van de commissie van toe zicht op den dienst der Werkloos heidsverzekering en Arbeidsbemid deling Benoeming van een voorzitter, tevens lid, der commissie van toezicht op den dienst der W.V. en A.B. Verslag van den dienst der Arbeids bemiddeling en Werkloosheidsverze kering X. MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN VOORZORG. Algemeen. Voorstel van het raadslid G. T. de Jong tot het instellen van een ge meentelijken dienst voor Maatschap pelijk Hulpbetoon Instellingen van weldadigheid. Begrooting van het Burgerlijk Armbe stuur voor 1938 Rekening van het Burgerlijk Armbe stuur over 1936 Benoeming van leden en aanwijzing van een voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur Ontslag van C. N o r b a r t als lid en voorzitter van het Burgerlijk Arm bestuur Pagina der Notulen 264, 333 87 153 386 525 426(468) 366 152, 548

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 18