XXII Pagina Nummer XI. VOLKSONTWIKKELING EN der Notulen der Bijlagen -OPVOEDING; EEREDIENSTEN. Algemeen. Verzoek van de Centralq Esperanto Propaganda-Commissie, om beschik baarstelling van leslokalen en het or- ganiseeren van Esperanto-cursussen 352 Lager Onderwijs. Benoeming van leden der Commissie 26, 64, 2, 45 van toezicht85 Verzoek van het bestuur der R.K. g.l.o. meisjesschool aan den Oranjesingel, om beschikbaarstelling van een lokaal en om vergoeding voor de aanschaf fing van schoolmeubelen310, 351 175 Verzoek van het bestuur der R.K. lagere school voor meisjes ,,St. Clara" aan de Zandberglaan, om beschik baarstelling van lokalen ten behoeve van die school367, 402 216 Beschikbaarstelling van gelden voor de uitbreiding van de R.K. lagere school voor meisjes ,,St. Clara" aan de Zandberglaan544 275 Verzoek van het Gesticht voor Op voeding en Onderwijs te Dongen, om beschikbaarstelling van gelden voor het oprichten van een bijzondere la gere school in den Belcrumpolder 412 268 Beschikbaarstelling van gelden voor het oprichten van een R.K. bijzondere lagere school in den Belcrumpolder 545 268

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 22