XXIII Nemen van beschikkingen op verzoe ken van eenige besturen van bijzon dere lagere scholen krachtens art. 205ter der L.O.-wet Vaststelling van de bedragen, bedoeld in de artikelen 55bis, le lid, en 101, 3e lid, der L.O.-wet 1920 Verleenen van een voorschot op de vergoeding ex art. 101 der L.O.-wet 1920 over het jaar 1937 aan de be sturen van bijzondere lagere scholen Alsvoren, aan het bestuur der R.K. u.l.o.-school aan de Middellaan Beschikbaarstelling van gelden voor de aanschaffing van leer- en schoolbe- hoeften ten behoeve van de bijzon dere u.l.o-school aan het Van Cooth- plein (Prinses Julianaschool) Verzoek van het bestuur der Prinses Julianaschool aan het Van Cooth- plein, om beschikbaarstelling van gel den voor de aanschaffing van leer boeken ten behoeve van de u.l.o.- school Verzoek van het bestuur van de Stich ting „Nutsschool Breda" om beschik baarstelling van gelden voor het uit breiden van de rijwielbergplaats ten behoeve van de u.l.o.-school aan de Bouwerijstraat Verzoek van het bestuur der Stichting „Nutsschool Breda" om beschikbaar stelling van gelden voor het aan schaffen van leerboeken ten behoeve Pagina 1 Nummer der Notulen der Bijlagen 319 186 539 247 65 46 65 47 27 3 317 183 88 65

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 23