XXV 87 Pagina der Notulen 316, 351 191 Verzoek van het bestuur der R.K. u.l.o- meisjesschool aan den Oranjesingel, om beschikbaarstelling van een lokaal Verzoek van het bestuur der Opvoe ding- en Onderwijsstichting „St. Marie" te Huijbergen, om beschik baarstelling van gelden voor uitbrei ding der St. Janschool aan den Weerijssingel116,134, 156 Verzoek van het bestuur der Chr. school voor buitengewoon lager on derwijs te Dordrecht, om een extra- bijdrage voor een te Breda woonach tigen leerling317 Middelbaar Onderwijs. Benoeming van Mr. E. L. H. M. v a n M i e r 1 o tot voorzitter der Commis sie van toezicht op het middelbaar onderwijs153 Handelsonderwijs. Schrapping van het vak aardrijkskun de" van den lesrooster der Handels avondschool Uitbreiding van de rijwielstalling bij het gebouw der Handelsavondschool Nijverheidsonderwijs. Benoeming van leden der Commissie van toezicht op het Nijverheidsonder wijs Ontslag van J. J. v a n B u i t e n e n als lid van de Commissie van toezicht op het Nijverheidsonderwijs Nummer der Bijlagen 76, 113 357 166 25/26, 153 189 96 223 112 12, 97

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 25