XXVI 273 Uitbreiding van het leerplan der Avondschool voor ambachtslieden Hooger Onderwijs. Benoeming van curatoren van het Gym nasium Verbouwing van de concierge-woning bij het Gymnasium Beschikbaarstelling van een crediet ter bestrijding van de kosten voor de herdenking van het 50-jarig bestaan van het Gymnasium Zorg voor monumenten, natuur- en stadsschoon. Oprichten van een standbeeld voor Graaf Hendrik III van Nassau Kunsten en wetenschappen. Organiseeren van een jaarlijkschen mu- ziekwedstrijd Toekenning van een subsidie aan het Voorzieningsfonds voor kunstenaars Lichamelijke opvoeding, sport en spelen. Verleenen van een gemeentelijke ga rantie in een eventueel deficit van het in 1937 te houden concours-hip- pique Beschikbaarstelling van een crediet voor de ontvangst van deelnemers aan de Wereld-Jamboree der padvinders Schrijven in zake de stichting van een gemeentelijk gymnastieklokaal Pagina der Notulen 245 25 167 371 Nummer der Bijlagen 156 104 210 213/214, 392 21 124 5 83 66, 150 224 541 38 143

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 26