XXXV 69 Conversie van de A]/^ %-geldleening 1935, aangegaan met de N.V. Pen- sioenverzekerings-Maatschappij „Metallicus" Alsvoren, van een viertal geldleeningen 1936 Alsvoren, van een tweetal geldleenin gen 1934 en 1936 Alsvoren, van een zestal geldleeningen XIV. BELASTINGEN. Algemeen. Adres van de afdeelingen Breda van diverse vergunningsbonden, verzoe kende de onlangs ingevoerde, op hun bedrijven zwaar drukkende belastin gen te willen terugnemen Aanlegbelasting Wijziging van de verordening op de heffing eener aanlegbelasting Vaststelling van het kohier der aanleg belasting, dienstjaar 1937 Bezwaarschrift van N, A. C. Verha gen tegen zijn aanslag in de aanleg belasting voor het dienstjaar 1937 Belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden. Wijziging van de verordening op de heffing van een belasting op tooneel vertooningen en andere vermakelijk heden Pagina Nummer der Notulen der Bijlagen 70 197/198 324 545 91, 105, 56 541 134, 148 86 333,334, 384,541, 383,401, 231,232, 541 233,234, 235,236

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 35