XXXVI Verzoek van de Vereeniging „Concor dia", om intrekking of herziening van de verordening op de heffing eener belasting op tooneeluitvoeringen en andere vermakelijkheden Gemeentefondsbelasting. Goedkeuring van het raadsbesluit tot rangschikking der gemeente Breda in de 3e klasse voor de heffing der ge meentefondsbelasting Vaststelling van het aantal opcenten op de hoofdsom der gemeentefondsbe lasting voor het belastingjaar 1937 1938 Grondrente. Besluit om van het recht tot het innen van grondrente voor perceelen aan de Baronielaan geen gebruik te maken, zoolang straatbelasting wordt gehe ven Hondenbelasting. Vaststelling van verordeningen op de heffing en invordering van een hon denbelasting Liggeld. Zie: Gebruik van openbaren gemeen tegrond en openbaar water" onder Hoofdstuk I. Personeele Belasting. Heffen van opcenten op de personeele belasting voor het jaar 1937 Pagina der Notulen 386, 418 Nummer der Bijlagen 237 106 131,198, 349/350 80, 109 131 78 379 226 198, 349 130

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 36