V 212 Ter inzage leggen van het rapport der Markcommissie Verwijderen van doode visschen uit de singelgrachten Reinigingsdienst. Opnieuw vaststellen van de verorde ningen op de heffing en invordering van rechten voor diensten der ge meentereiniging Vermelden van de bedragen, welke van de tractementen worden inge houden, op de begrooting van den Reinigingsdienst Bad- en Zweminrichtingen. Treffen van een betalingsregeling met de N.V. Sportfondsenbad-Breda Wijziging van de betalingsregeling, ge troffen met de N.V. Sportfondsen- bad-Breda Verleenen van financieelen steun in de kosten van verbetering van de zwem inrichting „Boeimeer Nieuwe regeling voor de openstelling der volksbadplaats Maken van reclame voor schoolbaden Parken, plantsoenen, vijvers e.d. Bijplaatsen van banken in het Burge meester van Sonsbeeckpark Openstellen van een tweeden ingang van het Burgemeester van Sons beeckpark Pagina der Notulen 211 Nummer der Bijlagen 275 (469'36), 19 209 161,211, 246 (216*36) 379 170 128,148, 157 224 106 (644*36), 208 (637*36), 209 212

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 5