IX 107 Bijlagen VI. WATERSTAAT. Heemraadschappen, waterschappen e.d. Opmaken van een aanbeveling van drie personen ter benoeming van een heemraad voor de scheepvaart in het dagelijksch bestuur van het Heem raadschap van Mark en Dintel Afwatering. Pagina Nummer der Notulen der Bijlagen 408 Vragen van het raadslid J. M. M e ij- v i s omtrent de afwatering van het riviertje „de Leij"71 256 50 (580'36), 19 VII. VERKEER EN VERVOER. Aanleg, onderhoud, verbetering enz. van wegen, straten enz. Rioleering van de langs de Noordzijde van de Oosterstraat gelegen sloot Verbetering der de Roy van Zuide- wijnlaan65, 167 Rioleering en bestrating van een ge deelte singelweg bij de nieuwe brug over de Weerijs167 Verharding van het verhoogde midden pad in de Teteringenstraat In behoorlijken staat brengen van een terrein aan het Achterom Aangaan van een overeenkomst in zake straataanleg nabij de Leurschestraat, met A. J. B. B r o u w e r s 170 168 168 (293'36) 37, 105 116 125 117

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 9