XVII mer der lagen Pagina der Notulen Benoeming van Ir. H. Kolkman tot tijdelijk leeraar22 Ontslag van dr. J. P. Bakker als leeraar22 Benoeming van Lempersz tot leeraar aan het Gymnasium 73 Herbenoeming van Mr. F. A. J. M. Smits tot lid van het College van Curatoren van het Gymnasium 183 Herbenoeming van J. S. de Groot en Ir. H. J. Kolkman tot tijde lijk leeraar 219/220 Handelsavondschool - Zie ook: „Schoolgeld" Maatregelen in verband met wijziging in de subsidieregeling voor de handelsavondscholen235, 333 Verlenging van de tijdelijke aanstelling van een viertal leeraren aan de Handelsavondschool 236 Benoeming van een lid van de Com missie voor de Handelsavondschool 288 Benoeming van een tweetal tijdelijke leeraren aan de Handelsavondschool voor den cursus 1940/1941 288/289 Besluit om voortaan de inkomsten en uitgaven van de Handelsavondschool in een afzonderlijke begrooting op te nemen372 Haven. Zie: „Waterwegen". Nummer der Bijlagen 251*39 130, 172 132 159 151

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1940 | | pagina 17