XVIII Herscholing van werklcoze arbeis ders. Verleenen van een crediet voor her scholing van werklooze arbeiders Hinder. Zie„Politieverordening (Algemeene)" Hinderwet. Intrekking van het raadsbesluit tot wijziging van de Hinderwetsveror dening (lompenbewaarplaatsen) Hondenbelasting. Teruggave van hondenbelasting over het tweede halfjaar 1940 Huishoudschool (Bredasche Kooks en). ZieNijverheidsonderwijs" Huistelefooninrichting. Zie: „Stadhuis". Huur. Huren van het gebouw Oude Vest no. 1 Aangaan van een overeenkomst met de Ned. Spoorwegen in zake huur van terreinen, gelegen nabij het Stationspostkantoor Industrieschool (Bredasche Kook>, Huishoud- en). Zie„Nijverheidsonderwijs" Jaarwedden. ZieSalarisregeling Pagina der Notulen 31 Nummer der Bijlagen 11 42 201, 310 244'39 104 86 142 18 55

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1940 | | pagina 18