XXXII Mededeelingen omtrent de radio-dis tributie Wijziging van de verordening rege lende de voorwaarden voor de aan sluiting, levering en voortgeleiding van radio-uitzendingen door de ge meentelijke radio-centrale Reddingsmater ieel. Aankoop van reddingsmaterieel voor drenkelingen Klacht over het ontbreken van red dingsmaterieel bij de Julianabrug Reglement van orde. Zie: „Raad {Gemeente-)" Reiniging (Gemeentes). Wijziging van de verordening op de heffing van rechten voor diensten der Gemeente-Reiniging Vraag van het raadslid M. M eij v i s over het ophalen van huisvuil in de Duitenhuisstraat Verzoek om bij gladheid en sneeuw val spoediger zand te strooien en sneeuw te ruimen in de buitenwijken Mededeeling omtrent verplaatsing van de beenderenbewaarplaats Beschikbaarstelling van een crediet in verband met het toepassen van houtgastractie voor de auto's van de Gemeente-Reiniging Pagina der Notulen 50, 51 156, 182 95 169 43, 102, 181 463*39, 49 52 106 342

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1940 | | pagina 32