XLI Waaggeld. Intrekking van de verordening op de heffing en invordering van waaggeld Wachtgeld. Toekenning van wachtgeld aan den oud-wethouder Ir. F. S. A. van derWerf Verleenen van bijdragen in de kosten van wachtgeldregelingen van diverse ondernemingen Waterleidingbedrijf (Gemeentelijk). Opneming van boeken en kas Wijziging der begrooting voor 1939 Wijziging der begrooting voor 1940 Begrooting voor 1941 Vaststelling van de rekening over 1938 Rekening over 1939 Mededeelingen omtrent het verloop der automatische giro-overschrij vingen Aankoop van watermeters Verbetering van het waterleiding buizennet in verschillende straten ten behoeve van brandblussching Waterwegen. Ruiling met den Staat der Nederlanden van gedeelten van de Zaanmark Maken van een duiker in de Molenleij in verband met den aanleg van een gedeelte van den z gn. rondweg (Johan Willem Frisolaan) Pagina der Notulen 355/356 22 226 140, 216 31, 194 232 372 283 290 50 148 148 272/273*39 20 25 Nummer der Bijlagen 181 241*39 126 56 62 142*39 259*39

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1940 | | pagina 41