VI Wijziging van art. 2 der Bouwver ordening Wijziging van diverse artikelen der Bouwverordening Brandweer. Uitbreiding van de brandweergarage Uitbreiding van hetbrandweermaterieel ten behoeve van den Luchtbescher mingsdienst „Breda Vooruit" (Vereeniging). Zie: Vreemdelingenverkeer Bruggen. Maken van een brug over de Mark, nabij de Baronielaan, in verband met den aanleg van den zgn. rondweg (Johan Willem Frisolaan) Herstellen van twee voetbruggen over den Wilhelminasingel Burgemeester. Aanschaffing van een nieuwe ambts keten voor den burgemeester Burgemeester en Wethouders (College van). Besluiten van de Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van besluiten van Burgemeester en Wethouders omtrent bevoegdheden, welke door den Raad aan hen zijn overgedragen bij het z g. delegatiebesluit Pagina der Notulen 196, 281 234, 281 91 232 25 192, 263 234 20, 72, 140, 182, 215, 283, 332, 362 Nummer der Bijlagen 82 125 23 118 259'39 96 128

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1940 | | pagina 6