j Pagina der Nummerder Notulen Bijlagen Financiën. Begroting 1949. 1$ Wijzigingen der begroting 60, 154, 230/231, Begroting 1950. Begrotingswijzigingen 30,60. 86, 127, 154,230/ 231,270/ 271,302, 326, 348, 365/368, 420,471 Schrijven van Ged. Staten d.d. ll-l-'50, nr. G. 26521/26540, inzake de gemeentebe groting 1950 met ontwerp antwoord en be grotingswijziging nr. 22 60/63 Begroting 1951. Samenstelling van 4 afdelingen voor onder zoek en schriftelijk verslag van de gemeente begroting 1951 314 Overbrenging van het crediet voor het tegel-rijwielpad aan de Wilhelminasingel van de begroting 1949 naar de dienst 1951. 411 363 Ontwerp-begroting voor het dienstjaar 1951 met de daarbij behorende ontwerpbe- drijfsbegrotingen van de diverse instellingen en takken van dienst, welke afzonderlijk worden beheerd, alsmede het Centraal Rap port van het afdelingsonderzoek in de Raad met het antwoord hierop van B. en W. en de aanvullende nota van aanbieding 477 322, 414, 456 Beschouwingen over cle begroting 1951 498/499 Andere bronnen van inkomsten 505 Beleggingen. Deelneming in het aandelenkapitaal N.V. *g. i, 12

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 12