Paginader Notulen Machtiging tot het aangaan van call- geldleningen voor het dienstjaar 1951 Machtiging tot het aangaan van korte geldleningen voor 1951 Het aangaan met de Rijkspostspaarbank van een aanvullende overeenkomst betref fende de geldlening groot 1.350.062. (nr. 149) Rekening Gemeente Aanbieding van de door Ged. Staten vastgestelde rekening der gemeente en tak ken van dienst, over het dienstjaar 1946 Aanbieding van de gemeente-rekening en de rekeninaen der bedrijven over het jaar 1948 Aanbieding van de door Ged. Staten vast gestelde rekening der gemeente en takken van dienst, over het dienstjaar 1947 Rekening-cour ant-overeenkomst. Rekening-courant-overeenkomst met de Stichting Breda 1952 Verzoek van de Stichting „Maria Media trix" tot het verlenen van een rekening courant crediet Het vaststellen van het crediet in rekening courant bij de N.V. Bank voor Ned. Gem. voor het jaar 1951 Gemeentebegroting. Zie „Financiën". Gemeentehuis. Beschikbaarstelling van een crediet voor het inrichten van een rijwielbergplaats voor het personeel van de gemeente-secretarie Machtiging tot aankoop van meubels voor het gerestaureerde stadhuis gedeelte 420 471 471 78 114, 142/143 408 28/29 344/345, 597 420 30 38 Nummer der Bijlagen 399 452 453 75 106 352 36 312 396 19 14

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 14