Klapper op de Raadsnotulen 1950 en de Bijlagen 1950 Aankoop. Zie Eigendommen (Gemeente) onder .aankoop". Arbeid Voor Onvolwaardigen. Beroepsvoorlichting voor onvolwaardigen Armbestuur (Burgerlijk) Goedkeuring rekening en verantwoording over 1948 Verhoging van het crediet voor het Bur gerlijk Armbestuur voor het dienstjaar 1950 i.v.m. verhoging steunnormen Goedkeuring van een wijziging van de be groting 1949 van het Burgerlijk Armbestuur. Reorganisatie van het B.A. en de gem. dienst voor M.H. Goedkeuring rekening en verantwoording over 1949 Armenverzorging Geneeskundige- Verzoek aan de Arrondissements Recht bank te Breda tot benoeming van H. W. Derks tot provisioneel bewindvoerder over. Ja. M. Crince Autobusdienst (Stads-). Zie „Verkeersmaatregelen en -voorschrif ten". Pagina der Notulen 565, 570, 575 13, 94 31 128, 154. 348, 369/371 408/409 53 Nummer der Bijlagen Automarkt. Zie „Marktwezen",

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 1