Paginader Nummerder Notulen Bijlagen Het verlenen van credieten t.b.v. herstel en aanleg electrische installaties in de wo ningen Visserstraat nrs 23 t/m 29a, resp. 13 t/m 19, 23 en 27 301 245 Wijziging der verordening regelende de voorwaarden voor de levering van gas over de gewone en over de muntmeter binnen de Gemeente door het gemeente-gasbedrijf 329 288 Beschikbaarstelling van een crediet t.b.v. de gasvoorziening van de Dr Batenburglaan 371/372 341 Beschikbaarstelling van een crediet t.b.v. c de electrificatie van onrendabele gebieden 372/378 342 Wijziging van de gasleverings overeen 403 komst met de staatsmijnen 421 Verhuur van warmwatertoestellen 421/439 520/521, 528, 530, 543,545 404 Beschikbaarstelling van een crediet voor electriciteitsvoorziening in de Laan van Mertersem 466 427 Geen bezwaar tegen de stijging van de winsten der openbare nutsbedrijven 483 Bedrijfswinsten 500,512 Grieven tegen de verkoop van gastoestel- len en het gebruik van de toonkamer 506/507, 534/535, 537/541 Verlaging bedrijfstarieven voor de grote re gezinnen 506,512, 521, 530, 1 531, 532, «V a 533 De variabele gasdruk 537,541 Beschikbaarstelling van een crediet voor V de aankoop van geysers 581 Luchtkartering. Het verlenen van credieten t.b.v. de lucht kartering van diverse gedeelten der ge meente 285 216 Lyceum. Zie Onderwijs (middelbaar)". 20

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 20