ummer der Bijlagen vl" 56 124 191 195 196 309 328 435' 233 268 433 Lager Onderwijs. Bijzonder. Vaststelling van het getal wekelijkse les uren vakonderwijs aan de openbare U.L.O.- school, ter uitvoering van het bepaalde in art. 101 bis, le lid der L.O.-wet Voorschot op de vergoeding ex art. 101 der L.O.wet 1920 over het jaar 1950 aan de besturen der bijzondere lagere scholen Verzoeken van de besturen der diverse bijz. lagere scholen tot het verkrijgen van een voorschot op een eventuele gemeente lijke vergoeding voor de door hen aange stelde vakleerkrachten voor de vakken k en u Verzoek van de Stichting „Nutsschool Breda", strekkende tot gebruikmaking door de gemeente van de bevoegdheid, neerge legd in art. 33, le lid, 2e volgnr. der L.O. wet 1920 Vaststelling van de bedragen als bedoeld in art. 55ter, sub I, der L.O.wet Vaststelling van de gem. exploitatiever goeding der bijz. lagere scholen (art. 101 der L.O.wet) Schrijven van de Min. van O. K. en W., waarbij toegezonden wordt het K.B. van 12 October 1950 No. 41, tot vaststelling van de werkelijke uitgaven van het openbaar lager onderwijs (art. 55 ter L.O.wet 1920) over het jaar 1946 Een beschouwing over de vergoeding ex art 101 der L.O.-wet 1920 Verzoek van het Bestuur der R.K. G.L.O. en U.L.O.-school aan de Baronielaan 20 om gelden t.b.v. een verbouwing Verzoek van het Bestuur der Opvoedings- en Onderwijsstichting „St. Marie" te Huij- bergen om medewerking voor voorzieningen aan de school Oranjeboomstraat 188 Verzoek van het Bestuur der Fatima- Paginader Noiulen 21 53 264 321 416 416 458 585/587 589/591 18/19 19 Nummer der Bijlagen 23 43 194 269 372 373 - 25

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 25