Jummerder Bijlagen 18 39 71 90 79 117 159 162 180 166 171 Het ter beschikking stellen van grond voor de bouw van de Hervormde Lagere School in het Heuvelkwartier Verzoek van het Bestuur der R.K. Meis jesschool, Haagse Markt 3, om gelden voor de verbouw en eerste inrichting van lokali teiten ten behoeve van het V.G.L.O. Verzoek van het R.K. Kerkbestuur der parochie van het H. Hart van Jezus te Breda om gelden voor de stichting van een nieuwe school voor G.L.O Verzoek van het Bestuur der R.K. Jon gensschool, Minckelersstraat, om gelden voor schoolbanken Verzoek van het Bestuur der R.K. lagere meisjesschool aan de Ginnekenweg om me dewerking voor aanschaffingen en voorzie ningen wegens uitbreiding van het leerlin gental Overdracht van grond aan de Oranje boomstraat aan de Opvoedings- en Onder- wijsstichting ,,St. Marie" te Huijbergen t.b.v. de bouw van een R.K. lagere school Verzoek van het Bestuur der bijz. lagere school, Doelen 36, om vergoeding voor het vakonderwijs in het vak r aan de V.G.L.O. klassen der school Verzoek van het Bestuur der bijz. Meis jesschool voor V.G.L.O., Havermansstraat 4, om vergoeding voor het vakonderwijs in vak u Verzoek der Prinses Julianaschool om gel den voor de aanschaffing van schoolmeube- len en leermiddelen wegens toeneming van het leerlingental Verzoek van het Bestuur der R.K. lagere Jongensschool, Doelen 36, om gelden voor de invoering van het vak handenarbeid in de V.G.L.O.-klassen der school Verzoek van het Bestuur der R.K. Meis jesschool aan de Oranjesingel om gelden voor aanschaffing van schoolbanken en her stel verwarmingskelder Paginader Noluleri 263/264 264 272 287 287 287, 288 288 288, 289 310 310 321 Nummer der Bijlagen 192 193 210 223 224 225 226 227 256 257 270 - 27

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1950 | | pagina 27